lördag 2 september 2017

Liberalt nomineringsval i Örebro kommun

Valet 2018 närmar sig och inom Liberalerna Örebro pågår nu nomineringsval. Mitt engagemang handlar om kommunens landsbygdsutveckling. Jag är övertygad om att staden Örebro behöver en levande och vital landsbygd liksom landsbygden behöver en levande stad.

Under 2016 ökade inflyttningen till Örebro kommuns landsbygd med 600 personer, en ökning mot föregående år. Örebro kommun räknar med en fortsatt befolkningstillväxt. Jag är övertygad om att många av våra blivande nya innevånare föredrar ett boende nära till natur och rekreationsområden, alltså ett boende utanför staden.

För mig handlar mitt politiska engagemang ytterst om varje människas möjlighet att kunna ha makt och ansvar för sitt eget liv. Jag strider för en liberal landsbygdspolitik som strävar efter att skapa förutsättningar för dem som vill bo och arbeta på landsbygden eller i en mindre tätort att kunna göra det.

Örebro kommuns landsbygd har en fantastisk natur, som inbjuder till rekreation och avkoppling. Men landsbygden har så mycket mer. Viljestarka människor, egna företagare, lantbrukare och alla de som bara vill bo i lantlig miljö. I många byar och orter i Örebro kommun spirar en blomstrande företagsanda och ett engagemang som är grundbulten i en bygds framgång. Jag vill stödja ett gott samarbete mellan olika samhällsaktörer som resulterar i att det blir enklare att bo och verka på landsbygden.

Trots fullt av möjligheter står också landsbygden inför stora utmaningar. Att upprätthålla service på en godtagbar nivå utanför staden ställer stora krav på kommunen. Kommunal service, som hemtjänst och sjukvård, måste fungera liksom förskola och skola. Det ska gå att vara både ung och gammal i hela Örebro kommun.
För att skapa förutsättningar för kommunal och offentlig service är en satsning på ökade möjligheter till olika typer av boende en förutsättning.

För en levande landsbygd behövs bra infrastruktur, både vad gäller vägar, järnväg, och höghastighetsbredband.
Utbyggnaden av snabbt fibernät är avgörande för företagande på landsbygden. Jag arbetar aktivt för att alla vita fläckar inom kommunen ska byggas bort.
Snabba och säkra kollektiva transporter måste finnas och jag ser gärna fler privata initiativ som komplement till länstrafiken. Jag vill också verka för ökad möjlighet att säkert kunna cykla på separata cykelbanor även på landsbygden.

r mig som liberal är värnandet om människors egenmakt och möjlighet att skapa sin egen framtid utgångspunkten. Urbanisering bygger i grunden på människors fria val och det välkomnar jag. Men de utmaningar som följer i spåren av denna utveckling vill jag bemöta genom att ge förutsättningar för en stark och vital landsbygd.


Jag ser fram mot att under ytterligare fyra år få arbeta med att utveckla vår landsbygd, att få välkomna nya innevånare och skapa nya mötesplatser. Därför hoppas jag nu på din liberala röst.

måndag 19 juni 2017

BREDBANDSUTBYGGNAD I ÖREBRO KOMMUN

Snart ska Örebro kommuns handlingsplan för bredbandsutbyggnad revideras. Samtidigt planeras nu för en ny digitaliseringsstrategi i kommunen. Dessa båda dokument är beroende av varandra, men för att kommunen och regionen ska få nytta av sina digitaliseringsprogram fullt ut krävs en fullskalig utbyggnad av fiber inom hela kommunen. 
För kommunens del kommer alltmer av kontakter med medborgarna ske via dator och kommunens hemsida. Men även inom vårdsektorn kommer den digitala tekniken att ta över fler av de tjänster som idag sköts via hembesök. Redan idag används kameror i stället för nattbesök. Antalet olika sensorer kommer säkert att öka i framtiden och tjänsterna bli fler.
Även Regionens sjukvård kommer att digitaliseras. Vi kan se en framtid där de armband som idag registrerar hälsa och hur mycket motion man klarat av kommer att vara uppkopplade mot en vårdcentral. De kan då larma när patientens värden är fel och kalla in personen för kontroll.
Utöver kommunen och regionen har näringslivet och lantbruket stort behov av ett stabilt nätverk. I stort sett alla jordbruk är idag beroende av en snabb och stabil uppkoppling för att kunna sköta sina verksamheter.
Örebro kommuns mål för fiberutbyggnad på landsbygden är idag att 90% av boende på landsbygden ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020. Kommunens landsbygdsnämnd strävar dessutom mot 100% senast 2025. Idag kan kommunen visa att ca 40% av boende på landsbygden är med, redan utbyggt eller beslutade utbyggnader. Regeringen vässade vid årsskiftet målet till 95% och kommunen lär följa efter.
Kommunen har i sin budget satsat 60 miljoner kronor per år för att stödja utbyggnaden. Dessa pengar förvaltas idag av Tekniska nämnden. Oklart vilka krav och direktiv som följde med pengarna. Tanken är förmodligen att när tekniska förvaltningen gräver för nya vatten- eller avloppsledningar skall även slang för fiber läggas ner. Det enda projekt vi känner till där kommunen gräver på landsbygden är Södra Väringen. 
Det måste vara ett ”feltänk” av den styrande minoriteten, tekniska nämnden är sällan på landsbygden. Det saknas dessutom en ansvarig nämnd för fiberutbyggnad på Örebro kommuns landsbygd. Ingen har presenterat någon konsekvensanalys för landsbygden om inte kommunens (och regeringens) mål uppnås. Sannolikt kommer målen inte att uppnås enligt SKL.
Enligt Post- och Telestyrelsen (PTS) ökar skillnaden i tillgång till bredband via fiber mellan stad och landsbygd, detta trots statens satsningar.
Jag kräver att kommunens anslagna medel används för att få med alla i utbyggnaden av fiber på landsbygden och att Landsbygdsnämnden (Örebro kommun) får ett uttalat ansvar för att så sker.
Jag kräver också att den styrande minoriteten redovisar hur man ska uppnå ställda mål samt redovisar konsekvenser om man misslyckas.

onsdag 24 augusti 2016

Bygg på de mindre orterna också

Den styrande minoriteten i Örebro har nu hittat en ny åker att bygga ett nytt centrum och bostäder på. Detta samtidigt som Landsbygdsnämnden under hösten kommer att presentera ett landsbygdsprogram för att säkerställa möjligheterna att bo och leva på landsbygden.
Viktiga punkter i programmet är att säkra och utveckla kommunal och kommersiell service, verka för en säker infrastruktur samt stödja de initiativ som kommer från de boende.
”Örebro växer så det knakar” får vi höra när den styrande minoriteten letar mark i staden för att klämma in ytterligare ett hus. Samtidigt som det saknas boenden i kommunens övriga tätorter.
Det kommunen kan göra för att bidra till att service etc finns kvar i dessa orter är att främja byggande av bostäder med olika upplåtelseformer och med storlekar som passar i livets olika skeden. Skola, affär och fritidsgård finns på de flesta orterna men för att skapa en miljö där dessa kan överleva behövs att underlaget blir större. Orterna ligger dessutom på bekvämt pendlingsavstånd från staden Örebro med bra allmänna kommunikationer. Det man får på köpet är närhet till natur och rekreationsmöjligheter.

Lite besvärande anser jag det vara att Landsbygdsnämndens ordförande dessutom är v ordförande i programnämnd samhällsbyggnad, som hanterar var och hur man bygger. För min del anser jag att en del av Örebros tillväxt ska ske i kommunens övriga orter.

måndag 15 augusti 2016

Örebro stad bygger vidare på åkermark, nu i Marieberg

Nu finns ett förslag att bygga ett nytt centrum i Marieberg på åkermark som kommunen till viss del redan äger.

Som v ordförande i kommunens landsbygdsnämnd ser jag flera frågor som måste ställas:
1. Kommunen har en rad olika policys, bl a "Ekologiskt hållbar utveckling handlar om att hushålla med jordens resurser så att de räcker åt alla, idag och i framtiden". Hur kan man fortfarande bebygga bördig åkermark samtidigt som man nationellt konstaterar att Sveriges självhushållning är i princip obefintlig. I en krissituation då Sverige blir avstängt från omgivande länder har vi mat och bränsle som räcker några dagar.
2. Kommunen skapar en Landsbygdsnämnd för att skapa förutsättningar att kunna bo och verka på landsbygden. För att detta ska vara möjligt krävs att kommunal och kommersiell service finns och får förutsättningar att utvecklas. Varför då skapa ett nytt centrum och inte utveckla redan befintliga?

Enligt min uppfattning bör nya bostäder och verksamhetsområden placeras i redan befintliga "förorter" som Glanshammar, Odensbacken, Vintrosa med flera.
I det kommande Landsbygdsprogrammet finns skrivningar som säger att dessa orter utanför staden ska stärkas, att kommunen ska verka för att det finns förutsättningar att bo och verka på landsbygden även i framtiden. Dags att börja nu.

söndag 1 februari 2015

Örebro landsbygd, olika definitioner.


Som 2:e v ordf i Örebro kommuns Landsbygdsnämnd är jag känslig för hur man definierar "landsbygd". Denna karta kommer från en tidning som delas ut gratis var fjortonde dag till hushållen i Örebro kommun av olika mäklare. Jag tycker att "landsbygden" sträcker sig ända till "utkant av Örebro kommun" eller vad kallar man utrymmet mellan "Landsbygd" och den yttre linjen?
För mig är allt utanför staden Örebro landsbygd.

måndag 29 december 2014

Några tankar vid årets slut

Som fritidspolitiker finns det några uttryck som skrämmer och förvånar mig.

1. ”jag är inte intresserad av politik” alternativt ”politik är inget för mig”. Det är skrämmande eftersom de allra flesta beslut som vi politiker fattar berör många människor. Det visar sig också när det blir protester mot ett beslut att de berörda av beslutet visst är intresserade av just det beslutet. Hade det intresset visat sig tidigare hade kanske beslutet blivit ett annat. Det är praktisk demokrati.

2. ”politiker fattar bara beslut som gynnar dem själva”. För det första finns det ingen grund för påståendet, det bygger på en attityd av förakt och förmodligen ett allmänt ointresse (se ovan).
Vi politiker har en idé om hur samhället ska se ut, en idé som ser olika ut för varje politiker och parti. Vi fattar beslut utefter denna idé. Därför är det viktigt att Du inför varje val tar reda på vad just din politiker och parti har för idé. Det är ju du som väljer dina politiker!

3. ”varför kan inte de olika partierna samarbeta” och ”de rödgröna och alliansen beter sig som barn i sandlådan”. Allt samarbete bygger på att man har en gemensam syn på hur olika problem i samhället ska lösas. Att man har en idé om det framtida samhället som överensstämmer i stort. Varför kunde då inte de rödgröna och alliansen samarbeta i riksdagen? Just för att de båda parterna har så olika idé om hur man löser framtida problem som arbetslöshet, bostadsbrist, utanförskap mm. Höjda skatter, höjda bidrag och mindre utrymme för individens val står mot arbetslinjen och större valfrihet för individens egna beslut.

4. ”alla problem i samhället beror på politikernas felaktiga beslut”. Du har de politiker som du har valt, så man kan bli filosofisk och diskutera vem som har ansvaret för hur samhället ser ut. Vi politiker gör nog så gott vi kan, men vi lever alla i en global värld där bankkriser, oroligheter och krig, flyktingströmmar etc ständigt skapar nya förutsättningar.
Eftersom många av de beslut som berör den enskilda människan fattas i EU Parlamentet är det viktigt att även vid EU-valet vara aktiv och ta reda på vad de olika politikerna har för agenda. Kanske ännu viktigare vid detta val eftersom de olika politikerna agerar där som individer, inte som en del i ett parti.

Detta är några av de tankar som jag har efter att ha läst i lokaltidningens snabbenkäter "på sta´n" och Sveriges Radios program Ring P1.
Nu önskar jag dig ett Gott Nytt År 2015 med förhoppning om att du kommer att bli mer intresserad av vad vi politiker står för och vilket samhälle just din politiker önskar sig.

onsdag 3 december 2014

Nu blir det nyval!

Dagens riksdagsdebatt om majoritetens budget var intressant men utgången ganska given efter SD:s besked igår att rösta på Alliansens budget. I Örebro är vi vana med tätt kommande val efter omvalet 2011. Nu måste vi "ta diskussionen" för att återvinna SD:s väljare. Vi måste visa på lösningar , hur vi löser bostadsbristen, hur vi skapar jobb för fler, hur vi löser landsbygdens problem med evigt minskande service. Löser vi dessa frågor har vi löst en stor del av de "problem" som de boende i orter där asylboenden placeras upplever. Att ansluta sig till SD:s lösningar är ett nederlag, vi har fler skäl att ta emot flyktingar som av någon orsak inte kan bo kvar i sina hemländer. Dels det rent mänskliga, nästa gång kan det vara vi som behöver hjälp, minns det stora utvandringen till USA som berodde på svält och missväxt i Sverige. Dels behöver vi bli fler i produktiv ålder som skapar mer balans i befolkningspyramiden. Dessutom behöver vi många fler entreprenörer och de som kommer hit är ofta vana att vara på sig själva bara vi skapar förutsättningar.
Nu letar vi fram affisch-ställ, studerar den senaste valanalysen och vässar våra argument inför den kommande valet-