måndag 18 december 2017

En levande landsbygd

Här hade jag tänkt skriva något om hur jag ser på kommunens landsbygd och hur den ska kunna utvecklas. Örebro kommun är ganska rund med staden Örebro centralt placerad vilket skapar unika möjligheter för en levande landsbygd.
Idag har bostadsbyggandet i staden kommit ifatt marknaden, på landsbygden däremot saknas bostäder av olika slag. Äldre behöver ett boende i närområdet för att kunna flytta till något bekvämare, unga behöver ett boende som första lägenhet. Detta behövs för att få igång flyttkarusellen så att unga barnfamiljer kan etablera sig. Jag är övertygad om att det är här man måste börja för att kunna upprätthålla och utveckla övrig service.
Istället för att formulera om mitt och Liberalernas syn på landsbygdens framtid kommer här text från Liberalernas budget 2018, som jag har varit med och skrivit.

För Liberalerna handlar regionalpolitiken ytterst om varje människas möjlighet att kunna ha makt och ansvar för sitt eget liv. En liberal landsbygdspolitik strävar efter att skapa förutsättningar för fler bostäder till dem som vill bo och arbeta på landsbygden eller i en mindre tätort. För en levande landsbygd behövs också bra infrastruktur, både vad gäller vägar, järnväg och höghastighetsbredband.

Örebro kommuns landsbygd är full av möjligheter. Vi har en fantastisk natur, som inbjuder till rekreation och avkoppling. Men landsbygden är så mycket mer. Viljestarka människor, egna företagare, lantbrukare och de som bara vill bo i lantlig miljö. I många byar och orter i Örebro kommun spirar en blomstrande företagsanda och ett engagemang som är grundbulten i en bygds framgång. Liberalerna vill stödja ett gott samarbete mellan olika samhällsaktörer som resulterar i att det blir enklare att bo och verka på landsbygden. Ur engagemang och vilja skapas möjligheter.

Trots fullt av möjligheter står också landsbygden inför stora utmaningar. Att upprätthålla service på en godtagbar nivå utanför staden ställer stora krav på kommunen. Kommunal service, så som hemtjänst och sjukvård, måste fungera liksom förskola och skola. Det ska gå att vara både ung och gammal i hela Örebro kommun. Utbyggnaden av fibernät är avgörande för företagande på landsbygden. Snabba och säkra transporter med buss och tåg måste finnas och vi ser gärna fler privata initiativ som komplement till länstrafiken. Möjligheten att gå och cykelpendla på säkra vägar måste finnas, en utbyggnad av cykelvägar utanför staden ska prioriteras.

Samhällen förändras. En del orter, som blomstrade för hundra år sedan, är historia i dag. Så har historien sett ut och så kommer framtiden att se ut. För liberaler är värnandet om människors egenmakt och möjlighet att skapa sin egen framtid utgångspunkten. Urbanisering bygger i grunden på människors fria val och det välkomnar vi. Men de utmaningar som följer i spåren av denna utveckling vill vi bemöta. Genom att ge förutsättningar för en stark och vital landsbygd i Örebro gör vi också hela kommunen starkare.

Liberalernas förslag för att stärka landsbygden:

Verka för jämställda regler för byggande i staden och på landsbygden.
Stimulera företagsetableringar på landsbygden.
Stimulera bostadsbyggande med olika upplåtelseformer.
En snabbare utbyggnad med fibernät.
Göra det lättare att bo och verka på landsbygden genom bra infrastruktur.
Sörja för att det finns god omsorg och bra skola efter behov.
Stödja och stimulera lokala utvecklingsgrupper och nätverk.

lördag 11 november 2017

"Läget i landet"

Läser nu P O Tidholm senaste bok ”Läget i landet” där han belyser landsbygdens roll och betydelse idag. Tidholm utgår från politikerna i Stockholm contra övriga Sverige. Det intressanta är att man kan skala ner det till vårt län, med Örebro som centralort och övriga omlandet som resten av landet. Det går även att skala ner det till kommunal nivå.
I tidningen Land (2017/45) sätter P O Tidholm upp 7 punkter som är kopplade till boken och jag kommer att använda samma till vårt område som är Örebro kommun och Örebro län.

Ingen geografisk jämställdhet
”Vi har gått från inställningen att alla har rätt till service överallt till att ”man får skylla sig själv” om man bor på fel ställe.” skriver P O Tidholm.
Man hänvisar ofta till marknaden när en postlinje dras in, en affär läggs ner, en bensinstation upphör. Samma sak med den kommunala servicen, skolor läggs ner, hemtjänsten får längre att åka när lokala kontoret upphör.
Och så är det naturligtvis men kan motverkas med ett mer positivt synsätt till byggande på landsbygden. Finns det inga bostäder som unga kan flytta till eller äldreboende som skapar en flyttkarusell så minskar ”marknaden” med de boendes stigande ålder.

Myt att ingen vill bo på landet
Helt fel. Undersökningar visar att fler skulle bo på landsbygden om det fanns möjligheter. Det är främst unga flickor, som när de ska bilda familj, föredrar att bosätta sig på landet.
Ser vi till Örebro kommun finns i princip inga tomma hus och de som kommer ut på marknaden får snart nya ägare.
I min by har en generationsväxling skett och yngre familjer med barn har flyttat in och ett fint samspel mellan generationerna har utvecklats.

Staden tar åt sig äran
Produktionen i våra basnäringar sker på landsbygden där skogen, gruvorna och åkermarken finns. Det är där som tillgångarna skapas. De stora bolagens huvudkontor finns numera i de större städerna och där registreras också inkomsterna. Det har blivit ett synsätt att landsbygden ska leverera och städerna tar åt sig äran.
Synsättet att landsbygden ska leverera går igen i den allt populärare naturturismen. Naturen ses allt oftare som stadsbornas rekreationsområde.

Politisk vilja saknas
För dagens politiker är det inte intressant att utveckla sin landsbygd, det ger mer status att bygga snygga höghus eller skapa ”stadsgator” i stadens centrala delar.
Samtidigt måste vi konstatera att merparten av väljarna finns i städerna.

Risk för populism
I Örebro kommun bor ca 30 000 av ca 140 000 personer utanför staden, i mindre orter och på ren landsbygd. När dessa inte känner sig lyssnade på och regionens / kommunens ambitioner inte sträcker sig dit ut är risken uppenbar att man i kommande val 2018 väljer att rösta på ett mer populistiskt parti.
En genomgång av valet 2010 vs 2014 visar att Sverigedemokraterna ökade i princip alla valdistrikt på Örebro kommuns landsbygd.

Inget nationellt ansvar
Regeringen tar inget nationellt ansvar för landsbygdens utveckling utan lämnar över det till regioner och kommuner. Många kommuner med minskande och åldrande befolkning har svårt att få ihop sin ekonomi. Det innebär att alltmer av den offentliga servicen centraliseras och urholkas.
Örebroregionens två mindre lasarett töms på vårdplatser och personal när det stora sjukhuset i Örebro behöver resurser. Vårdcentralerna lider även de av personalbrist och överbelastning.  Telefontiderna för att komma i kontakt med sin vårdcentral tar snabbt slut och man får snällt vänta till nästa morgon eller besöka akutmottagningen.

Tillväxtmotorer tömmer omgivningen
Idag beskrivs Örebro stad som det lok som ska dra utvecklingen i hela Örebro län. Därför centraliseras mycket till Örebro, som exempel har Region Örebro län bestämt att länsbussarna i första hand ska trafikera regionens orter och Örebro. Detta för att fylla bussarna och transportera arbetskraft till Örebros alla kontor.
Denna centralisering tömmer övriga delar på arbetskraft och entreprenörer som, om de stannat kvar, kunnat skapa tillväxt i övriga delar av länet.
Att bussarna nu prioriterar trafiken mellan orterna före de enskilda hållplatserna på landsbygden försämrar ytterligare servicen för de som bor på landsbygden. Nu måste de åka egen bil, ofta krävs det två bilar för barnfamiljerna, om de ska handla eller skjutsa sina barn till olika aktiviteter.

Finns det någon lösning?
Jag hoppas det, det är min absoluta övertygelse att med en annan politik kan landet utanför stadsgränsen inte bara överleva utan även utvecklas.
Min liberala syn på tillvaron säger att det måste vara möjligt att bo och verka även utanför staden.  En undersökning utförd av Demoskop, redovisad i Dagens Samhälle 2017/39, visar att otryggheten är störst i storstäderna.  Kanske är det en rest av bondesamhället där mörkret och skogen stod för trygghet. Min erfarenhet är att livet på landet bygger på att grannar hjälps åt och känner varandra, vilket i sig skapar trygghet.
Som politiker måste vi lyfta blicken och titta utanför stadsgränsen. Det måste finnas möjligheter att bygga bostäder för livets olika skeenden och lokaler för olika verksamheter i kommunens övriga orter.  Genom att fler får möjlighet att bo på landsbygden skapas förutsättning för skolan och affären att finnas kvar och utvecklas.
Den kollektiva trafiken måste byggas ut så att merparten av kommunens / länets invånare kan använda den, inte bara till arbetsresor utan även kvällstid för t ex teater- och konsertbesök.
Skillnaderna mellan Stadstrafikens och Länsbussarnas biljettsystem måste försvinna. Att vara elev på landsbygden ska inte ge sämre villkor att utnyttja kollektivtrafiken.
För företagande på landsbygden, och här räknar jag även in alla skogs- och jordbruk, är infrastrukturen i form av bra vägar och stabilt och snabbt bredband viktiga.

Ska vi lyckas med vårt miljöarbete och få fler boende på landsbygden att cykla måste cykelbanorna blir fler. Åtminstone borde kommunens olika orter knytas samman med ett nät av säkra cykelbanor.

onsdag 25 oktober 2017

Inför Liberal budget 2018 Örebro kommun

I dagarna diskuteras Örebro kommuns budget för 2018 och vi inom Liberalerna har arbetat i ledningsgruppen med vårt förslag. Eftersom jag kämpar för landsbygdens villkor har jag nedan formulerat några tankar:

Det finns Örebro och Örebro, Örebro stad och Örebro kommun. Vi har ett ganska stort omland där en stor del av kommunens befolkning bor och verkar. Vi har också fördelen av att vara en rund kommun med centralorten placerad centralt.
Nu kommer jag att tala någon minut om vår landsbygd.
Vi måste inse att vår föda INTE produceras i staden.
Vi måste inse att de största delarna av våra rekreationsområden INTE finns i staden.
Vi måste inse att den historiska grunden för Sveriges välstånd INTE fanns i staden utan i
skogen och gruvorna.
Vi måste inse att det finns människor som bor och verkar på vår landsbygd, som producerar den föda vi i stadsbor behöver, som startar och utvecklar nya företag, som etablerar sig och bildar familj. Alla dessa människor har också rätt till service av olika slag. Men för att det ska finnas underlag för post, bussar, affärer etc måste även våra övriga orter kunna utvecklas.
Och här måste staden dela med sig av sin expansion. Nya bostäder med olika former av upplåtelseformer måste byggas även utanför staden. Det måste vara möjligt för landsbygdens folk att handla i stadens centrumaffärer, att kunna använda bilen för sina transporter utan att vara hänvisade till våra externa köpcentra.
Och varför måste alla kontor för framtidens kreativa företag finnas i centrala Örebro? Många av de kända svenska utvecklarna av spel har startat sina verksamheter på den Gotländska landsbygden med hänvisar sina framgångar med närheten till naturupplevelser.
Vi Liberaler inser att staden klarar sig inte utan sin landsbygd lika lite som vår landsbygd klarar sig utan staden.
Därför satsar vi Liberaler att sprida kulturupplevelser över HELA kommunen.
Därför satsar vi Liberaler på hög kvalité för alla barns skolgång.
Därför stöder vi Liberaler föreningars och gruppers ideella arbete för utveckling och samvaro.
Därför hävdar vi Liberaler alla individers rätt att i möjligaste mån få möjlighet att leva sitt eget liv.

lördag 2 september 2017

Liberalt nomineringsval i Örebro kommun

Valet 2018 närmar sig och inom Liberalerna Örebro pågår nu nomineringsval. Mitt engagemang handlar om kommunens landsbygdsutveckling. Jag är övertygad om att staden Örebro behöver en levande och vital landsbygd liksom landsbygden behöver en levande stad.

Under 2016 ökade inflyttningen till Örebro kommuns landsbygd med 600 personer, en ökning mot föregående år. Örebro kommun räknar med en fortsatt befolkningstillväxt. Jag är övertygad om att många av våra blivande nya innevånare föredrar ett boende nära till natur och rekreationsområden, alltså ett boende utanför staden.

För mig handlar mitt politiska engagemang ytterst om varje människas möjlighet att kunna ha makt och ansvar för sitt eget liv. Jag strider för en liberal landsbygdspolitik som strävar efter att skapa förutsättningar för dem som vill bo och arbeta på landsbygden eller i en mindre tätort att kunna göra det.

Örebro kommuns landsbygd har en fantastisk natur, som inbjuder till rekreation och avkoppling. Men landsbygden har så mycket mer. Viljestarka människor, egna företagare, lantbrukare och alla de som bara vill bo i lantlig miljö. I många byar och orter i Örebro kommun spirar en blomstrande företagsanda och ett engagemang som är grundbulten i en bygds framgång. Jag vill stödja ett gott samarbete mellan olika samhällsaktörer som resulterar i att det blir enklare att bo och verka på landsbygden.

Trots fullt av möjligheter står också landsbygden inför stora utmaningar. Att upprätthålla service på en godtagbar nivå utanför staden ställer stora krav på kommunen. Kommunal service, som hemtjänst och sjukvård, måste fungera liksom förskola och skola. Det ska gå att vara både ung och gammal i hela Örebro kommun.
För att skapa förutsättningar för kommunal och offentlig service är en satsning på ökade möjligheter till olika typer av boende en förutsättning.

För en levande landsbygd behövs bra infrastruktur, både vad gäller vägar, järnväg, och höghastighetsbredband.
Utbyggnaden av snabbt fibernät är avgörande för företagande på landsbygden. Jag arbetar aktivt för att alla vita fläckar inom kommunen ska byggas bort.
Snabba och säkra kollektiva transporter måste finnas och jag ser gärna fler privata initiativ som komplement till länstrafiken. Jag vill också verka för ökad möjlighet att säkert kunna cykla på separata cykelbanor även på landsbygden.

r mig som liberal är värnandet om människors egenmakt och möjlighet att skapa sin egen framtid utgångspunkten. Urbanisering bygger i grunden på människors fria val och det välkomnar jag. Men de utmaningar som följer i spåren av denna utveckling vill jag bemöta genom att ge förutsättningar för en stark och vital landsbygd.


Jag ser fram mot att under ytterligare fyra år få arbeta med att utveckla vår landsbygd, att få välkomna nya innevånare och skapa nya mötesplatser. Därför hoppas jag nu på din liberala röst.

måndag 19 juni 2017

BREDBANDSUTBYGGNAD I ÖREBRO KOMMUN

Snart ska Örebro kommuns handlingsplan för bredbandsutbyggnad revideras. Samtidigt planeras nu för en ny digitaliseringsstrategi i kommunen. Dessa båda dokument är beroende av varandra, men för att kommunen och regionen ska få nytta av sina digitaliseringsprogram fullt ut krävs en fullskalig utbyggnad av fiber inom hela kommunen. 
För kommunens del kommer alltmer av kontakter med medborgarna ske via dator och kommunens hemsida. Men även inom vårdsektorn kommer den digitala tekniken att ta över fler av de tjänster som idag sköts via hembesök. Redan idag används kameror i stället för nattbesök. Antalet olika sensorer kommer säkert att öka i framtiden och tjänsterna bli fler.
Även Regionens sjukvård kommer att digitaliseras. Vi kan se en framtid där de armband som idag registrerar hälsa och hur mycket motion man klarat av kommer att vara uppkopplade mot en vårdcentral. De kan då larma när patientens värden är fel och kalla in personen för kontroll.
Utöver kommunen och regionen har näringslivet och lantbruket stort behov av ett stabilt nätverk. I stort sett alla jordbruk är idag beroende av en snabb och stabil uppkoppling för att kunna sköta sina verksamheter.
Örebro kommuns mål för fiberutbyggnad på landsbygden är idag att 90% av boende på landsbygden ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020. Kommunens landsbygdsnämnd strävar dessutom mot 100% senast 2025. Idag kan kommunen visa att ca 40% av boende på landsbygden är med, redan utbyggt eller beslutade utbyggnader. Regeringen vässade vid årsskiftet målet till 95% och kommunen lär följa efter.
Kommunen har i sin budget satsat 60 miljoner kronor per år för att stödja utbyggnaden. Dessa pengar förvaltas idag av Tekniska nämnden. Oklart vilka krav och direktiv som följde med pengarna. Tanken är förmodligen att när tekniska förvaltningen gräver för nya vatten- eller avloppsledningar skall även slang för fiber läggas ner. Det enda projekt vi känner till där kommunen gräver på landsbygden är Södra Väringen. 
Det måste vara ett ”feltänk” av den styrande minoriteten, tekniska nämnden är sällan på landsbygden. Det saknas dessutom en ansvarig nämnd för fiberutbyggnad på Örebro kommuns landsbygd. Ingen har presenterat någon konsekvensanalys för landsbygden om inte kommunens (och regeringens) mål uppnås. Sannolikt kommer målen inte att uppnås enligt SKL.
Enligt Post- och Telestyrelsen (PTS) ökar skillnaden i tillgång till bredband via fiber mellan stad och landsbygd, detta trots statens satsningar.
Jag kräver att kommunens anslagna medel används för att få med alla i utbyggnaden av fiber på landsbygden och att Landsbygdsnämnden (Örebro kommun) får ett uttalat ansvar för att så sker.
Jag kräver också att den styrande minoriteten redovisar hur man ska uppnå ställda mål samt redovisar konsekvenser om man misslyckas.

onsdag 24 augusti 2016

Bygg på de mindre orterna också

Den styrande minoriteten i Örebro har nu hittat en ny åker att bygga ett nytt centrum och bostäder på. Detta samtidigt som Landsbygdsnämnden under hösten kommer att presentera ett landsbygdsprogram för att säkerställa möjligheterna att bo och leva på landsbygden.
Viktiga punkter i programmet är att säkra och utveckla kommunal och kommersiell service, verka för en säker infrastruktur samt stödja de initiativ som kommer från de boende.
”Örebro växer så det knakar” får vi höra när den styrande minoriteten letar mark i staden för att klämma in ytterligare ett hus. Samtidigt som det saknas boenden i kommunens övriga tätorter.
Det kommunen kan göra för att bidra till att service etc finns kvar i dessa orter är att främja byggande av bostäder med olika upplåtelseformer och med storlekar som passar i livets olika skeden. Skola, affär och fritidsgård finns på de flesta orterna men för att skapa en miljö där dessa kan överleva behövs att underlaget blir större. Orterna ligger dessutom på bekvämt pendlingsavstånd från staden Örebro med bra allmänna kommunikationer. Det man får på köpet är närhet till natur och rekreationsmöjligheter.

Lite besvärande anser jag det vara att Landsbygdsnämndens ordförande dessutom är v ordförande i programnämnd samhällsbyggnad, som hanterar var och hur man bygger. För min del anser jag att en del av Örebros tillväxt ska ske i kommunens övriga orter.

måndag 15 augusti 2016

Örebro stad bygger vidare på åkermark, nu i Marieberg

Nu finns ett förslag att bygga ett nytt centrum i Marieberg på åkermark som kommunen till viss del redan äger.

Som v ordförande i kommunens landsbygdsnämnd ser jag flera frågor som måste ställas:
1. Kommunen har en rad olika policys, bl a "Ekologiskt hållbar utveckling handlar om att hushålla med jordens resurser så att de räcker åt alla, idag och i framtiden". Hur kan man fortfarande bebygga bördig åkermark samtidigt som man nationellt konstaterar att Sveriges självhushållning är i princip obefintlig. I en krissituation då Sverige blir avstängt från omgivande länder har vi mat och bränsle som räcker några dagar.
2. Kommunen skapar en Landsbygdsnämnd för att skapa förutsättningar att kunna bo och verka på landsbygden. För att detta ska vara möjligt krävs att kommunal och kommersiell service finns och får förutsättningar att utvecklas. Varför då skapa ett nytt centrum och inte utveckla redan befintliga?

Enligt min uppfattning bör nya bostäder och verksamhetsområden placeras i redan befintliga "förorter" som Glanshammar, Odensbacken, Vintrosa med flera.
I det kommande Landsbygdsprogrammet finns skrivningar som säger att dessa orter utanför staden ska stärkas, att kommunen ska verka för att det finns förutsättningar att bo och verka på landsbygden även i framtiden. Dags att börja nu.