måndag 19 juni 2017

BREDBANDSUTBYGGNAD I ÖREBRO KOMMUN

Snart ska Örebro kommuns handlingsplan för bredbandsutbyggnad revideras. Samtidigt planeras nu för en ny digitaliseringsstrategi i kommunen. Dessa båda dokument är beroende av varandra, men för att kommunen och regionen ska få nytta av sina digitaliseringsprogram fullt ut krävs en fullskalig utbyggnad av fiber inom hela kommunen. 
För kommunens del kommer alltmer av kontakter med medborgarna ske via dator och kommunens hemsida. Men även inom vårdsektorn kommer den digitala tekniken att ta över fler av de tjänster som idag sköts via hembesök. Redan idag används kameror i stället för nattbesök. Antalet olika sensorer kommer säkert att öka i framtiden och tjänsterna bli fler.
Även Regionens sjukvård kommer att digitaliseras. Vi kan se en framtid där de armband som idag registrerar hälsa och hur mycket motion man klarat av kommer att vara uppkopplade mot en vårdcentral. De kan då larma när patientens värden är fel och kalla in personen för kontroll.
Utöver kommunen och regionen har näringslivet och lantbruket stort behov av ett stabilt nätverk. I stort sett alla jordbruk är idag beroende av en snabb och stabil uppkoppling för att kunna sköta sina verksamheter.
Örebro kommuns mål för fiberutbyggnad på landsbygden är idag att 90% av boende på landsbygden ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020. Kommunens landsbygdsnämnd strävar dessutom mot 100% senast 2025. Idag kan kommunen visa att ca 40% av boende på landsbygden är med, redan utbyggt eller beslutade utbyggnader. Regeringen vässade vid årsskiftet målet till 95% och kommunen lär följa efter.
Kommunen har i sin budget satsat 60 miljoner kronor per år för att stödja utbyggnaden. Dessa pengar förvaltas idag av Tekniska nämnden. Oklart vilka krav och direktiv som följde med pengarna. Tanken är förmodligen att när tekniska förvaltningen gräver för nya vatten- eller avloppsledningar skall även slang för fiber läggas ner. Det enda projekt vi känner till där kommunen gräver på landsbygden är Södra Väringen. 
Det måste vara ett ”feltänk” av den styrande minoriteten, tekniska nämnden är sällan på landsbygden. Det saknas dessutom en ansvarig nämnd för fiberutbyggnad på Örebro kommuns landsbygd. Ingen har presenterat någon konsekvensanalys för landsbygden om inte kommunens (och regeringens) mål uppnås. Sannolikt kommer målen inte att uppnås enligt SKL.
Enligt Post- och Telestyrelsen (PTS) ökar skillnaden i tillgång till bredband via fiber mellan stad och landsbygd, detta trots statens satsningar.
Jag kräver att kommunens anslagna medel används för att få med alla i utbyggnaden av fiber på landsbygden och att Landsbygdsnämnden (Örebro kommun) får ett uttalat ansvar för att så sker.
Jag kräver också att den styrande minoriteten redovisar hur man ska uppnå ställda mål samt redovisar konsekvenser om man misslyckas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar