måndag 1 september 2014

Örebro kommuns landsbygdsutveckling

I Örebro kommun bor ca 23% utanför stadsgränsen. Liksom de som bor i staden har sina specifika problem har dessa 23% sina speciella förhållanden. Det kan vara allt från bristen av mobiltäckning till långt till service som affärer och bensinstationer. Statlig och kommunal service är även de sällsynta.

Som ett arv från KDN-tiden har Örebro kommun tre lokala nämnder, Tysslinge, Glanshammar och Östernärke. Dessa hanterar bl a utvecklingsfrågor, ungdomsfrågor och folkbiblioteken. Östernärke hanterar även skolor och bygglov. Det finns således ”vita fläckar” på den politiska kartan, N Kil och Ervalla är sådana exempel.

Kommunens centrala nämnder som byggnadsnämnd, tekniska nämnden etc hanterar frågor gällande hela kommunen men stadens utveckling tar av naturliga skäl mest tid och engagemang. När landsbygdens behov och utveckling hanteras, som i den Fördjupade Översiktsplanen, saknas många gånger landsbygdens perspektiv. Landsbygden blir en plats för rekreation (Kilsbergen), naturreservat och kanske någon gång en plats för livsmedelsproduktion.

I de områden som har turen att ha en lokal nämnd finns helt andra ekonomiska möjligheter att få utvecklingsbidrag för lokala aktiviteter som skapar förbättrade möjligheter att bo kvar och verka i bygden. Stödet till Tysslingedagen ger möjlighet för lokala konstnärer och företagare att visa upp sig. Stöd för skapandet av lokala nätverk av småföretagare är ett annat exempel. Stödet till Kulturbroar skapar möjlighet till integration och möten mellan innevånarna i Tysslinge och Vivalla – Varberga – Oxhagen.

Under förra mandatperioden efterlyste de lokala nämnderna en kommunal strategi för landsbygden. Nu har en strateg arbetat under några år och inventerat landet utanför staden, snart kan vi förvänta oss ett förslag till strategi. Redan nu kan jag konstatera att vår landsbygd inte lider av avfolkning, snarare tvärtom. Det saknas bostäder, främst hyres- och bostadsrätter. Näringslivet består, förutom jord- och djurbruk, av små och medelstora företag inom en rad kreativa områden. Kan det vara så att landsbygden är de nystartade företagens barnkammare?

För att jämställa hela kommunens landsbygd skrev jag i kommunfullmäktige en motion om att skrota de lokala nämnderna och i dess ställe skapa en landsbygdsnämnd. Då får alla föreningar och grupper på landsbygden samma möjligheter till stöd för den lokala utvecklingen. Jag har verkat i lokala grupper, byalag etc och sett betydelsen av att ha en bra förbindelse politiskt för att kunna genomföra de lokala åtgärder som förbättrar möjligheterna att verka och leva på landet.

Jag företräder ett parti som inte är kända för att arbeta för landsbygden, däremot för individens frihet att själv få bestämma över sitt liv. I den ideologin ingår även att kunna välja ett liv på landet. Jag har bestämt mig för att kandidera för ytterligare en period och kommer att under kommande mandatperiod fortsätta arbeta för en levande landsbygd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar