lördag 14 juni 2014

Företagsklimatet i Örebro 2014

Enligt Svenskt Näringslivsranking 2014 har företagsklimatet i Örebro kommun blivit 42 platser bättre än föregående år. Nu återfinns kommunen på plats 116 av 290 kommuner. Men det finns en del smolk i bägaren och jag kommer därför redovisa hela rankingen.
Hela undersökningen är uppdelad i 18 områden som poängsätts lite olika. En tredjedel är enkätsvar från företagare och behandlar företagsklimatet i stort i kommunen. Denna del väger tyngst i bedömningen. Nästa tredjedel är enkätsvar från företagare som behandlar frågor om kommunens service, tillämpningen av lagar och regler, konkurrens från kommunen, infrastruktur och attityder. Den sista tredjedelen bygger på statistik från SCB och UC.

Jag kommer nu att redovisa de olika områdena med Örebro kommuns placering och mina kommentarer.
1. Sammanfattande omdöme. Företagarna svarar utifrån sina egna preferenser hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är Här har kommunen blivit bättre, nu plats 136
2. Kommunens service till företagen. Handlar om bemötande och handläggningstider Här har kommunen blivit bättre, nu plats 173
3. Tillämpning av lagar och regler. Tillämpning handlar om effektivitet i ärendehanteringen, förståelse för företagens ärende och återkoppling om vilka möjligheter som finns om företagets första ansökan inte går igenom. Även på denna punkt har Örebro blivit bättre, nu plats 190
4. Tillgång till kompetens. Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa. Här har Örebro tappat 10 platser, nu på plats 47. Örebro har under åren 2007 - 2013 haft bra placeringar, som högst plats 13
5. Konkurrens från kommunen. Speglar i vilken utsträckning företagen anser att kommunens verksamhet tränger undan privat näringsverksamhet. Örebro finns här på plats 150, en förbättring med 28 sedan 2013. Detta trots att kommunen fortfar att starta kommunala bolag inom bl a energiproduktion. Ska bli spännande att se framtida utveckling när kommunen ger sig ut på för att sälja sin vindkrafts-el.
6. Infrastruktur. Beskriver hur företagen uppfattar vägnät, tåg- och flygförbindelser. Plats 87, ett tapp på 18 platser sedan 2012.
7. Tele- och IT-nät. Beskriver hur företagen uppfattar tele- och IT-nätet. Här finns Örebro på plats 24. Sedan 2007 har Örebro legat bra till, kanske det har samband med Länsstyrelsens tidiga satsning på fibernät i länet.
8. Allmänhetens attityder. Beskriver hur företagen uppfattar allmänhetens attityder till företagande. Plats 137, en klar förbättring från bottenläget 205 år 2007 och 162 år 2010.
9. Tjänstemännens attityder. Beskriver hur företagen upplever kommunala tjänstemäns attityd till företagande. Plats 168. Förutom någon dipp har detta resultat blivit bättre sedan 2007.
10. Kommunpolitikers attityder. Beskriver hur företagen upplever kommunpolitikernas attityder till företagande.Plats 153 men 2011 hade Örebro plats 134. Från 2007 har det varit både upp- och nedgångar.
11. Medias attityder. Visar hur företagarna upplever medias attityder till företagande. Plats 198, en klar förbättring sedan förra året då placeringen var 267 av 290! Sedan år 2007 har rankingen pendlat runt plats 200.
12. Skolors attityder. Visar hur företagen upplever skolans attityd till företagande. Plats 97, en klar förbättring de senaste åren.
13. Marknadsförsörjning. Visar hur stor andel av löneinkomsterna som kommer från företag, föreningar och stiftelser och kan ses som ett mått på det lokala företagndets vitalitet och omfattning. Plats 191, en liten förbättring från tidigare platser runt 200.
14. Kommunalskatt. Kommunal- och landstingsskatt. Påverkar företagens och privatpersoners ekonomi, möjlighet att bygga erf kapital för att starta företag och den lokala köpkraften. Plats 103 mot förra årets placering 72 som var periodens bästa. Tidigare år har rankingen pendlat mellan 90 - 125.
15. Entreprenader. Visar andelen av den kommunala verksamheten som genom upphandling köps in från privata företag, stiftelser eller föreningar. Plats 77, tidigare placeringar ha pendlat mellan 76 - 99.
16. Andel i arbete. Visar andelen förvärvsarbetande personer av samtliga i kommunen. Plats 107, en placering som vi pendlat runt sedan 2007.
17. Företagande. Visar antalet företag per 1000 innevånare exkl vilande företag och företag med mycket liten verksamhet. Plats 122. Mellan år 2007 - 2009 var rankingen 113, 2011 rasade Örebro till plats 140 och har sedan sakta blivit bättre till dagens ranking.
18. Nyföretagsamhet. Personer som har F-skattesedel, är delägare i aktivt handelsbolag, är VD eller styrelseordförande i aktivt aktiebolag räknas som företagsamma. Plats 126, ett fall från förra årets plats 87 men klart bättre än 155 år 2011.

Som du ser finns det många underliggande parametrar som bestämmer vilken ranking en kommun får. Örebro kommun har flera områden att arbeta med för att öka det privata företagnadet. På 11 av de 18 parametrarna placeras Örebro kommun lägre än sin ranking, några så viktiga som "sammanfattande omdöme" (136), "konkurrerande verksamhet" (150), "kommunens service" (173) och "tillämpning av lagar och regler" (190). På alla dessa områden har kommunen möjlighet att med egna beslut förbättra sitt rykte och förbättra klimatet för befintliga och nya företag. Kom ihåg att de flesta nya arbetsplatserna skapas i små och medelstora företag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar