torsdag 25 oktober 2012

Budget 2013 i fullmäktige

Man läser in, man skriver ett tal, man stryker och justerar. Ändå är det för många ord som inte blir sagda på de tilldelade 3 minuterna som vi fått oss tilldelade. Därför finns hela texten här.

Presidie, ledamöter och åhörare

Folkpartiets vision för Örebro är tydlig. Vi vill att fler och fler örebroare ska vara så självständiga att de kan forma och skapa sin egen framtid. Vi vill att fler och fler örebroare ska ha den egenmakt som krävs för att ta ansvar för inte bara sitt eget liv, utan också för det samhälle vi lever i.

Örebro är en fantastisk stad. Örebro har enorma möjligheter att utvecklas som en stark mellansvensk regionhuvudstad med ett rikt utbud av företag och entreprenörskap, av service och handel, av utbildning på många olika nivåer, av kultur och fritidsaktiviteter. Örebro kan bli en framgångskommun när det gäller ett framsynt klimat och miljöarbete.

Ett modernt klimatarbete måste inrikta sig på två fronter. Dels att hantera de förändringar som är oundvikliga på grund av alla misstag som redan begåtts. Dels att minimera riskerna för kommande klimatkatastrofer. Vi menar att vi måste bygga en stad som klarar de risker ett klimat med ökade nederbördsmängder innebär. De fredade zonerna kring Hjälmaren, Svartån och Lillån med tillströmningsområden, måste värnas.

Klimatförändringarna innebär också krav på aktiva åtgärder. Vi menar att Örebro kommun ska vara en tydlig aktör på marknaden vad gäller inköp av el, men inte bygga upp nya egna energibolag. Vi menar att kommunens upphandlingar ska innehålla tydliga klimatkrav. Och vi menar att staden ska byggas på ett så klimatsmart sätt som möjligt. Det innebär bland annat att vi vill förtäta hellre än att sprida på bebyggelse.

Folkpartiet anser också att det nu är dags att utreda om kommunens fastigheter kan förses med solpaneler och solceller för såväl el- som varmvattenproduktion. Den tekniska utvecklingen går snabbt. Men kommunen kan gå före och stärka marknaden för nya solpaneler och därmed göra det möjligt för fler privata fastighetsägare att följa efter.

Folkpartiet vill ha en kraftsamling kring de livsavgörande klimat- och miljöfrågorna. Därför vill vi att det direkt under kommunstyrelsen ska finnas en delegation som hanterar de långsiktiga klimat- och miljöfrågorna. Delegationen ska ledas av ett ansvarigt kommunalråd.

Örebro har sedan mycket länge ett svagt näringsliv. Alldeles för stor andel av varor och tjänster produceras av och i den offentliga sektorn.
För oss liberaler handlar framtiden om att skapa förutsättningar för ett företagande som står starkt på egna ben. Politikens roll blir att sätta ramarna för vad företagen kan göra. Men politiker ska aldrig ge sig in på företagens marknad, inte leka egna företagare med skattebetalarnas pengar i ryggen.
Därför säger Folkpartiet nej till kommunalt ägda bolag.

Örebro kommun innehåller allt från storstad till vildmark. I vår budget fokuserar vi på staden och dess möjligheter att agera draglok åt såväl hela kommunen som hela regionen. Genom att rätt använda Örebros fördelar skapas mer nytta för fler kommuninnevånare. landsbygden och de mindre orterna i kommunen har unika värden som attraherar människor med olika möjligheter, förutsättningar och livsdrömmar. Överallt skapar människor sin framtid, genom företagande, entreprenörskap, kunskap och bildning. Folkpartiet bejakar den utvecklingen. Vi vill att fler människor, på landsbygden och i kommunens mindre orter, får möjlighet att skapa sin egen framtid. Det innebär fokus på en tillgänglig förskola och skola med pedagogik i centrum, en trygg äldreomsorg med valfrihet och en fungerande social omsorg. Men det innebär också att kommunens näringslivs och upphandlingspolitik ska fungera även för små företagare runt om i kommunen.

Vi liberaler vill förändra och utveckla Örebro tillsammans med förändringsvilliga örebroare. Vi vill minska politikens och den offentliga sektorns makt. Vi vill ge förutsättningar för ett näringsliv som växer av egen kraft, inom områden som är framtidsinriktade. Vi vill skapa förutsättningar för ett Örebro där fler och fler vågar mer och mer. Där tryggheten ligger i att man kan hantera den ständiga förändringen.

Därför säger vi ja till Folkpartiets budget “Örebro! En Global stad med lokala utmaningar”
För utveckling kunskap och frihet
Jag yrkar bifall till Folkpartiets förändrade budgetförslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar