måndag 13 februari 2012

Vad vill vi i Tysslinge

Sedan den nya majoriteten med (s)-(kd)-(c) tillträdde har vi i oppositionen väntat på deras "mål och visioner" för vårt område. Nu har Tysslige lokala nämnds budgetram för 2012 presenterats. En enig nämnd önskade i höstas en förstärkning av budgetramen, det blev en minskning samtidigt som nämndens kostnader ökar. Det blir inte mycket utrymme kvar för utveckling i vårt område med majoritetens budget.
Vid sammanträdet i morgon kommer (fp), (mp) och(m) att presentera ett eget förslag till inriktning av verksamheten. Vi har ett större utrymme i våra respektive budgetförslag för satsningar. Nedan presenterar jag vårt förslag:


Vision 2014
Tysslinge är ett område med ett rikt näringsliv, till stor del byggt på naturen och dess möjligheter till upplevelser samt lokalt producerade livsmedel.
Det ska vara “inne” att bo i vårt område, samhällets service i form av infrastruktur byggs ut. Den nya bytesplatsen för resande i Vintrosa är klar och nya, tvärgående busslinjer fungerar.

Mål 2012 - 2014
Nämndens och dess förvaltnings uppdrag renodlas att mer strikt följa nämndens reglemente för att frigöra personella resurser för områdets utvecklingsarbete.

Föreningar, organisationer och företag i området involveras mer aktivt i utvecklingsarbetet. Detta sker dels genom Leaderprojektet “Tysslinge - Ervalla för företagande och boende” men även i andra, mindre projekt.

Nämnden/förvaltningen deltar i “Tysslinge - Ervalla för företagande och boende” som en av flera parter. Nämnden har som projektägare ett speciellt ansvar men det operativa arbetet skall till stor del utföras av övriga parter. Arbetsgrupper för de olika delområdena (boende, företagande, turism) ska snarast bildas.

Fritidsgårdarnas verksamhet ska utvecklas. Nämnden ska här ha ett övergripande ansvar för verksamheten. Det operativa arbetet ska utföras i nära samarbete med ortens föreningar och organisationer. Fritidsgårdsverksamheten i Garphyttan ska prioriteras så att en start kan ske snarast.

Arbetet att utveckla Kulturbroar ska fortsätta. Grundtanken, att skapa fler och trevliga kontaktytor mellan de boende i vårt område och våra “nysvenskar”, ska utvecklas. Nämnden initierar kontakter mellan olika föreningar till ett mer aktivt samarbete. Den fest som nu arrangerats tre gånger bör finnas kvar som ett bevis på föreningarnas arbete och resultat.
Nämnden/förvaltningen ska ingå i arbetsgruppen som en av flera parter.

Arbetet med EU-projektet VINNA ska fortsätta. Projektet ägs inte av Tysslinge lokala nämnd men berör vårt område. Nämnden har därför en viktig uppgift att bevaka att de idéer och planer som kommit fram och dokumenterats i översiktsplanen förverkligas.

Nämnden/förvaltningen ska verka för att utveckla det lokala musiklivet i samverkan med bl a Folkets Park, studieförbund, Örebro läns musikförbund, Rockskolan m fl.
Ungdomens musikintresse ska tas tillvara lokalt med möjlighet till utbildning och tillgång till estrader.

Nämnden ska verka för att möjligheter till bad och spontanidrott ska utvecklas. Samverkan med Lekebergs kommun inom VINNA-projektet ska utnyttjas.

Nämnden ska tillsammans med kommunens “cykelgeneral” Eric Poignant utveckla cykelvägarna inom vårt område, ska ingå som en del i “Tysslinge - Ervalla för företagande och boende”.

Nämnden ska tillsammans med kommunens kommunbiolog Mats Rosenberg utveckla möjligheterna till naturturism inom vårt område, ska ingå som en del i “Tysslinge - Ervalla för företagande och boende”.

Nämnden ska verka för att en säker gång/cykelväg skapas mellan Garphyttan och Kilsbergsvallen.

Nämnden ska verka för att gatubelysningen mellan Tysslinge kyrka - Grävevägen förbättras för att minska risken för de skolbarn som använder vägen till/från skolan.

Nämnden ska verka för att en drivmedels-station placeras i Garphyttan.

Nämnden ska verka för att fler i området får möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Nämnden ska verka för bättre kollektivtrafik inom området.

Nämnd och förvaltning ska verka för att en filial till Naturskolan startar i Ånnaboda.

Nämnden ska verka för att Tysslinge blir område där ny och energisnålare teknik alltid kommer i första hand för att minska belastningen på naturen.

Nämnden skall vara lättillgänglig och finnas representerad på Tysslingedagen och andra liknande arrangemang för att marknadsföra området och kommunicera nämndens beslut. En aktiv dialog ska prägla mötena.

Nämnden ska verka för att antalet ledamöter i nämnden minskas. Detta frigör ekonomiska resurser som kan användas för att förstärka förvaltningens personal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar