lördag 30 april 2011

Replik Lena Beime NA 21/4 ”Glanshammar måste få växa”

Bra att Lena Beime, som en av de styrande S-politikerna i kommunen, upptäckt att det finns ett liv utanför stadsgränsen. Jag har haft förmånen att verka som ordförande i Tysslinge lokala nämnd under föregående mandatperiod.
Under denna period har en ny översiktsplan för Örebro kommun tagits fram och beslutats. I vår nämnd har vi genom ett aktivt arbete bevakat att mark avsatts för bostäder, verksamhetslokaler och rekreation. Vi har under denna period initierat att ett företagarnätverk (Tysslinge företagare) skapats, ett gränsöverskridande samarbete mellan Örebro och Lekebergs kommuner för att gemensamt utveckla området Hidinge – Lanna – Vintrosa – Latorp startat, tillsammans med ÖBO och invandrarföreningarna i Vivalla – Varberga – Oxhagen skapat en kulturutbyte ”Kulturbroar” i Garphyttan. Vi har nu ett Leader-projekt för att utveckla boende, näringsliv och naturturism i Tysslinge – N Kil – Ervalla. Detta projekt kan komma att bli ett pilotprojekt tillsammans med Näringslivskontoret för övriga delar av Örebro kommuns landsbygd.
Idag finns tre lokala nämnder som täcker ca 75% av Örebro kommuns landsbygd, N Kil – Ervalla saknar denna kommunala myndighet.
Med de erfarenheter jag fått av mitt arbete i Tysslinge lokala nämnd anser jag att de lokala nämnderna bör ersättas med en gemensam nämnd för utveckling av boende – näringsliv – turism. De nuvarande lokala förvaltningarna ska vara kvar för att behålla närheten och kunskapen. Däremot borde alla gemensamma frågor som byggnadslov, skolor, idrottsanläggningar mm skötas av de centrala nämnderna. Dock är det viktigt att de olika anläggningarna jämställs ekonomiskt.
Ett program, kopplat till övriga styrdokument, tas fram för hur vi i Örebro ska kunna utveckla vår landsbygd. Det är viktigt att utvecklingen sker på ett hållbart och ekologist riktigt sätt. Att bara ”tycka till” är ingen bra arbetsmetod. Bra åkermark ska inte bebyggas. Landsbygden ska utvecklas på sina egna och de där boendes villkor och de stadsboende måste acceptera att det är andra parametrar än rekreation som kan komma att gälla.
Larz Lundberg (fp)
Ledamot av kommunfullmäktige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar