måndag 15 augusti 2016

Örebro stad bygger vidare på åkermark, nu i Marieberg

Nu finns ett förslag att bygga ett nytt centrum i Marieberg på åkermark som kommunen till viss del redan äger.

Som v ordförande i kommunens landsbygdsnämnd ser jag flera frågor som måste ställas:
1. Kommunen har en rad olika policys, bl a "Ekologiskt hållbar utveckling handlar om att hushålla med jordens resurser så att de räcker åt alla, idag och i framtiden". Hur kan man fortfarande bebygga bördig åkermark samtidigt som man nationellt konstaterar att Sveriges självhushållning är i princip obefintlig. I en krissituation då Sverige blir avstängt från omgivande länder har vi mat och bränsle som räcker några dagar.
2. Kommunen skapar en Landsbygdsnämnd för att skapa förutsättningar att kunna bo och verka på landsbygden. För att detta ska vara möjligt krävs att kommunal och kommersiell service finns och får förutsättningar att utvecklas. Varför då skapa ett nytt centrum och inte utveckla redan befintliga?

Enligt min uppfattning bör nya bostäder och verksamhetsområden placeras i redan befintliga "förorter" som Glanshammar, Odensbacken, Vintrosa med flera.
I det kommande Landsbygdsprogrammet finns skrivningar som säger att dessa orter utanför staden ska stärkas, att kommunen ska verka för att det finns förutsättningar att bo och verka på landsbygden även i framtiden. Dags att börja nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar